راهنمای استفاده از سامانه

راهنمای استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی بیمه آرمان 

Click Help.pdf link to view the file.